Lion Charmant Tel: 06 - 13 20 40 80    info@k-klasse.nl

 

Dutch

design

1.01 Strekking Eenheidsklasse.

De K klasse is een eenheidsklasse, ontworpen door Th. Hoogmoed, verder uitgewerkt en gebouwd door Lion Charmant. Het doel van de voorschriften is het vastleggen van de bouw en de uitrusting van het K klasse jacht. Enerzijds, dienen de jachten in hoofdlijnen aan elkaar gelijk te zijn en anderzijds, dienen zij van goed materiaal en degelijk gebouwd te zijn. De voorschriften zijn derhalve vastgelegd met het doel de eenheid van de klasse te waarborgen. Alles wat niet nader is omschreven is derhalve niet toegestaan. Voor wat betreft specifiek beslag van het K-jacht geldt dat de toepassing van materialen die niet in deze klassenvoorschriften worden genoemd niet toegestaan zijn. De eigenaar van een jacht is ten alle tijden verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar jacht.

 

Het bestuur van de K klasse ziet er op toe dat de eenheid binnen de klasse gehandhaafd blijft. Mocht een deelnemer aan de klasse iets aan zijn jacht willen veranderen dat niet binnen de klassenvoorschriften valt of niet nader is omschreven, dan dient deze, alvorens tot montage of aanpassing over te gaan, daartoe een voorstel in te dienen bij de Technische Commissie van het bestuur. Dit voorstel dient een tekening van de wijziging bevatten en omschreven dient te worden wat de wijziging inhoudt en wat het beoogde of mogelijke voordeel is. Als het bestuur met een dergelijk voorstel instemt wordt het voorgelegd aan de leden van de klasse en wordt onder hen een stemming gehouden. Besloten wordt bij meerderheid van stemmen.

 

Klasse

 

2.01 Klassevoorschriften.

De klassenvoorschriften vormen een geheel met het meetformulier, de officiële tekeningen en het bestek. Gesigneerde kopieën van de originele tekeningen berusten bij de bouwer/zeilmaker van de K klasse, Lion Charmant, Westzanerdijk 532, 1507 AT Zaandam. De officiële meetformulieren van een gemeten jacht berusten bij het secretariaat van de klassenorganisatie. De Nederlandse klassenvoorschriften gelden tevens voor alle niet-Nederlandse K-klassenorganisaties.

 

2.02 Licentie.

De K klasse kan alleen gebouwd worden door bouwers die over een licentie beschikken. Voor het bouwen van een romp met spanten en dek, het gieten van een kiel en het vervaardigen van de zeilen is een licentie noodzakelijk. Licenties kunnen alleen worden afgegeven door Lion Charmant Modelzeiljachten. Kamer van Koophandel 22.668 Zaandam. De bouwer van de K klasse dient zich te conformeren aan de geldende klassenvoorschriften, tekeningen en mallen. De originele bouwmallen 1 en 2 voor het vervaardigen van romp en kiel en de mallen 1 t/m 9 voor de vervaardiging van de zeilen zijn eigendom van Lion Charmant Modelzeiljachten en berusten aldaar.

 

 

Meting

 

3.01 Meetmethode.

Bij metingen worden de maten gehanteerd zoals die staan vermeld in het meetformulier.

 

3.02 Belanghebbende partijen.

Een meter mag geen jacht, zeilen of rondhout meten waarvan hij/zij eigenaar is. Bij een controlemeting zijn alleen de belanghebbenden aanwezig, te weten de aangewezen meters en de eigenaar van het jacht.

 

3.03 Klassenvoorschriften.

Alle jachten en zeilen dienen te voldoen aan de geldende klassenvoorschriften.

 

3.04 Mallen

De mallen dienen goedgekeurd te zijn door de klassenorganisatie en te zijn voorzien van een

echtheidskenmerk.

 

 

Herkenning

 

4.01 Zeilkenmerken.

Het grootzeil en de fok dienen aan een zijde te zijn voorzien van het zeilnummer (zie tekening). Zeilnummer in het grootzeil aan bakboordzijde en in de fok aan stuurboordzijde, maatvoering volgens tekening. Uitsluitend het grootzeil dient aan bakboordzijde te zijn voorzien van het klassenkenmerk. Het te gebruiken lettertype is Helvetica Bold 15 x 10 cm. Vanaf 2002 bevindt zich in het voorlijk van fok en grootzeil een merkteken van de zeilmaker met daarin het jaartal van vervaardiging. Geen andere kenmerken of tekens dan de hier genoemde zeilkenmerken zijn toegestaan.Internationaal landenteken is toegestaan, max 3cm onder de bovenste baan in de fok aan stuurboordzijde Type Helvetica Bold 6,5 cm hoog Zie tekens

 

4.02 Kenmerken.

Alle tekens, merken en nummers dienen van duurzaam materiaal te zijn en dienen stevig bevestigd en van een duidelijk contrasterende kleur te zijn. Het zeil dient wit te zijn.

 

 

Toleranties

 

5.01 Toleranties

Naast de in het meetformulier vastgestelde toleranties, zullen voor andere afmetingen de volgende toleranties gelden (tenzij anders aangeven):

 

Afmeting tolerantie in % in mm

van 0 t/m 500 mm +/- 1,0% ofwel +/- 0 t/m 5 mm

van 501 t/m 2000 mm +/- 0,5% ofwel +/-2,5 t/m 10 mm

Voor hoekverdraaiingen geldt een tolerantie van ± 1 graad

 

 

Romp

 

6.01 Materiaal

De romp dient duurzaam gebouwd te zijn van glasvezel gewapend polyester. De romp bestaat uit een laag gelcoat en twee lagen glasmat  en/of glasweefsel, m.u.v. de kielbalk waar 4 lagen glasmat elkaar overlappen. De romp mag geschilderd worden.

 

De glasmat waar de romp van vervaardigt is heeft de volgende specificatie:

Totaal gewicht 600 gram, emulsie gebonden, fabrikant D.S.M. type ES22-5-25

De specificaties van de Gelcoat zijn: een laag, fabrikant D.S.M. type Neogel 8379 i 1

 

6.02 Dek

Het dek bestaat uit multiplex met een dikte van minimaal 4 mm.

 

6.03 Spanten

De spanten; in totaal 5 stuks, bestaan uit multiplex met een dikte van minimaal 4 mm en een breedte van minimaal 15 mm.

 

6.04 Sierlijst

Sierlijsten op de buitenzijde van het dek zijn toegestaan, mits deze niet groter zijn dan 10 X 8 mm.

 

6.05 Gaten

Gaten in het dek voor doorvoeren en bereikbaarheid van apparatuur zijn toegestaan, mits plaats en vorm overeenstemmen met tekening. Schootdoorvoeren mogen een maximale hoogte hebben van 10 mm boven dek met een diameter van maximaal 5 mm.

 

6.06 Gewicht

Het gewicht van het zeilklare jacht dient, exclusief accu en schoon en droog na bevinding meter, minimaal 18,5 kg te zijn.

 

6.07 Meting

De meting van de romp zal gebeuren met behulp van de moedermal nr.1.

 

6.08 Neus

Met ingang van 1 januari 2000 dienen alle aan wedstrijden deelnemende jachten voorzien te zijn van

een beschermende neus. Deze dient vervaardigd te zijn van Rubber of materiaal met vergelijkbare eigenschappen. De neus dient vast bevestigd te zijn.

 

Rondhout

 

7.01 Rondhout

Onder rondhout wordt verstaan, mast, giek en fokkenboom.

Het rondhout bestaat uit aluminium ronde buis met een diameter van maximaal 13.1 mm en minimaal 12.5 mm en een minimale wanddikte van 0.8 mm en maximaal 1.2 mm. De rondhouten dienen hol te zijn. De rondhouten dienen over de gehele lengte van gelijke diameter en gelijke dikte te zijn. Tevens dienen zij in onbelaste toestand over de gehele lengte recht te zijn. In de mast mag een aluminium buis van maximaal 1 meter worden geplaatst. Wanddikte 0,8 mm en maximaal 1,2 mm

 

7.02 Afmetingen

De rondhouten dienen te voldoen aan de afmetingen die op het meetformulier zijn vermeld.

 

7.03 Profilering

De rondhouten mogen niet zijn voorzien van een profiel.

 

7.04 Bovenzijde giek

De bovenzijde van de giek dient zich op een hoogte van 130 mm tot het dek te bevinden. Bovenkant aluminium buis van de giek, haaks uit het dek gemeten bij het bevestigingspunt van de giek aan het plexiglas. Meetpunt 23a.

 

7.05 Zalingen

De zalingen dienen te zijn gemaakt van massief metaal, met een diameter van 3.9 / 4.1 mm. Zalingen zijn door de mast gemonteerd middels twee gaten van maximaal Ø 4,2 mm. De zalingen mogen worden gefixeerd. Er mogen maximaal 2 zalingen worden aangebracht, waarvan de langste boven en de kortste onder gemonteerd, zodanig dat er aan de mast zowel aan bakboord als aan stuurboord 2 zalingen zichtbaar zijn.

 

7.06 Geleiding

Geleidingsystemen voor het grootzeil zijn niet toegestaan. Het grootzeil dient d.m.v. lijnen of tie raps om de mast bevestigd te worden.

 

 

Kiel

 

8.01 De kiel

De kiel is vervaardigd van gietijzer en bestaat uit een stuk. De maten dienen te voldoen aan het meetformulier. Gemeten van de onderkant kiel tot romp. De kiel dient demontabel te blijven van de romp. De kiel dient direct aan de romp bevestigd te zijn zonder tussenstuk (met uitzondering van de meegeleverde pakking van ca. 2mm). De vorm van de kiel wordt gemeten a.d.h.v. mal nr 2.

 

8.02 Gewicht

Het gewicht van de kiel is 12.250, exclusief bevestigingsmateriaal. Meetpunt 9.

 

8.03 Meting

De kiel wordt gemeten met behulp van een mal (mal nr. 2).

 

 

Roer

 

9.01 Het roer

Het roer is massief en bestaat uit hout, eventueel versterkt met glasvezel gewapend polyester en/of epoxyhars.

 

9.02 Afmetingen

Het roer dient te voldoen aan de afmetingen die in het meetformulier zijn vermeld. De voor- en achterzijde van het roer mogen concaaf of convex zijn, binnen een maximum van 3 mm gemeten over de gehele voor- of achterzijde.

 

9.03 Bevestiging

De roerstang is van metaal, dikte 3.9 / 4.1 mm. De hennegatskoker loopt evenwijdig aan de scheg.

 

 

Beslag

 

10.01 Giek en fokkenboom

De giek- en fokkenboombevestigingsconstructie moet zijn gemaakt van plexiglas met een dikte van 10 mm. Constructie en montage uitsluitend volgens tekening. De grootzeil lummel is uitgevoerd in metaalbuis uit één stuk vervaardigt draaiend om het mastprofiel. De fokkenboombevestigingsconstructie draait inwendig in het plexiglas om het r.v.s. M6 draadeind van het voordekbeslag. De neerhouder van de giek dient vervaardigd te zijn van 3 mm metaal draadeind.

 

10.02 Wantspanners

De verstaging dient bovendeks d.m.v. een M5 draadeind te worden bevestigd.

 

10.03 Mastvoet

De mastvoet mag horizontaal verstelbaar zijn, zoals is aangegeven op de tekening en in het meetformulier. In hoogte verstelbare mast of mastvoet zijn niet toegestaan.

 

10.04 Masttop

Het masttopbeslag dient aan de mast te worden gefixeerd en dus niet draaibaar te zijn.

 

 

Tuigage

 

11.01 Tuigage

Met tuigage wordt bedoeld het staand en lopend want. Het binnenwant en buitenwant mogen niet met elkaar worden verbonden en dienen zich te bevinden tussen minimale en maximale maat van de zalinglengte.

 

11.02 Materialen

De wanten dienen van r.v.s. draad te zijn met een minimum dikte van 0,8 mm.

De overige tuigage mag zijn vervaardigd van touwwerk van kunstvezel.

 

11.03 Diamantverstaging

De diamant verstaging bestaat uit een enkele draad met een maximale dikte van 1.2 mm en wordt op spanning gehouden door een enkele stelschroef. Afmetingen en positie dienen volgens de tekening te zijn uitgevoerd.

 

 

Zeilen

 

12.01 Materialen

De zeilen dienen vervaardigd te zijn van het zeildoek: 2,99 oz Polykote ripstop 36" van Contender.

 

12.02Hoekverstevigingen

De verstevigingen zijn vrij tot een lengte van maximaal 150 mm gemeten vanuit de hoekpunten. De hoekversteviging wordt niet aangemerkt als een zeillat.

 

12.03 Maten

Alle maten dienen overeen te komen met die in het meetformulier. Deze zijn afgeleid van de originele mallen 1 t/m 7. De lijn van de schoothoek naar de uitbouw moet een rechte zijn met een maximale afwijking van 5 mm. De fok mag niet worden voorzien van een zogenaamde uitbouw. Het grootzeil mag zijn voorzien van één doorgelatte zeillat.

 

12.04 Aantal banen

Het grootzeil bestaat uit 4 banen zoals op de tekening is aangegeven. De fok bestaat uit 3 banen zoals op de tekening is aangegeven.

 

12.05 Vervaardiging

Het vervaardigen van zeilen dient te geschieden conform de mallen 1 t/m 9. Deze digitale mallen zijn eigendom van Lion Charmant Modelzeiljachten en worden aldaar beheerd.

 

12.06 Zeillatten

Maximaal 4 zeillatten zijn toegestaan, alleen in het grootzeil.

 

Plaats

Plaatsing van de bovenste zeillat is alleen toegestaan op de naad van baan 3 naar baan 4 van het grootzeil. Plaatsing van de overige zeillatten is vrij. Zeillatten dienen tegen het achterlijk geplaatst te worden en haaks op het achterlijk te staan.

 

Afmetingen

Maximale lengte van de zeillatten is 200 mm, de bovenste zeillat op de naad van baan 3 naar baan 4 mag doorgelat zijn en mag dus langer zijn.

Maximale breedte van de zeillatten is 15 mm. Dikte van zeillatten is maximaal 3 mm.

 

Materiaal

Zeillatten mogen van elk materiaal gemaakt worden en mogen zowel op het zeil geplakt worden als in een zeillat zak geplaatst worden.

Het bevestigingsmateriaal van de zeillat mag rondom maximaal 15 mm breder zijn dan de zeillat zelf en dus maximaal 30 mm breed zijn. Het bevestigingsmateriaal dient wit van kleur te zijn.

 

 

Besturing

 

13.01 Zender en ontvanger

De besturing van het modelzeiljacht bestaat uit een zend- en ontvanginstallatie, waarvan maximaal twee

kanalen worden benut. Te weten een kanaal voor het bedienen van het roer en een kanaal voor het

bedienen van de schoten.

 

13.02 Lier en servo

De enkele centrale lier ter bediening van de schoten en de enkele centrale servo ter bediening van het roer, dienen te voldoen aan de originele specificaties.

Lier: Keuze van de lier is vrij.

Servo voor het roer: Rotatie servo, keuze van type is vrij.

 

Krachtbron

 

14.01 Stroomvoorziening

De stroomvoorziening kan bestaan uit een lood accu of andere oplaadbare cellen. Ook zijn toegestaan zonnecellen eventueel in combinatie met oplaadbare cellen.

 

 

 

 

 

Klassevoorschriften

Januari 2004

Meetpunten van de K-klasse

nr Beschrijving maten in mm

01 Lengte over alles

02 Achterzijde spiegel tot hart roerkoning

03 Voorkant kiel (verlengde van langste rechte van de kielplaat) tot achterkant scheg

04 Hoogte kiel, gemeten vanaf onderkant kiel tot romp.

05 Breedte bulb

06 Lengte bulb

07 Dikte kielplaat

08 Kielplaat lengte haaks gemeten uit de voorkant

09 Gewicht van de kiel in kilogrammen

10 Gewicht zeilklaar jacht in kg excl. accu

11 Hart draaipunt fok tot de meetlijn

12 Voorkant mast tot de meetlijn

13 Valling spiegel

14 Want tot de meetlijn

15 Binnenwant tot hartlijn dek

16 Hoofdwant tot hartlijn dek

17 Inspectieluik 1 tot de meetlijn

18 Breedte inspectieluik 1 voor

19 Voorzijde inspectieluik 2 tot de meetlijn

20 Breedte inspectieluik 2 achter

21 Schootdoorvoer fok tot meetlijn

22 Schootdoorvoer grootzeil tot de meetlijn

23 Lengte van de mast tot topbeslag

23a bovenkant giek t.o.v het dek

24 Hoogte meetpunt boven dek

25a Zalinghoogte hoofdwant tot meetpunt

26a Zalinghoogte binnenwant tot meetpunt

25b Lengte bovenste zaling (langs de zaling gemeten)

26b Lengte onderste zaling (langs de zaling gemeten)

27 Aangrijpingspunt fok tot meetpunt

28 Aangrijpingspunt hoofdwant tot meetpunt

29 Aangrijpingspunt binnenwand tot meetpunt

30 Dikte van het roerblad

31 Lengte roerblad

32 Breedte roerblad onderkant

33 Balans tot de onderkant

34 Balansbreedte tot de achterkant

35 Achterkant roer tot hart r.v.s. as

37 Voorlijk grootzeil van halshoek tot de top

38 Onderlijk grootzeil van halshoek tot de schoothoek

39 Broek grootzeil gemeten van top tot halve onderlijk

40 Lengte van de top van het grootzeil tot de halshoek

41 Lengte van de top van het grootzeil tot de uitbouw

42 Breedte van de uitbouw van het grootzeil

43 Breedte topplankje van het grootzeil

44 Lengte van de fok van halshoek tot de top

45 Lengte van de top tot de schoothoek

46 Lengte onderlijk fok van halshoek tot schoothoek

47 Broek van de fok gemeten van top tot halve onderlijk

47a Breedte fok gemeten van halve hoogte voorlijk tot achterlijk

48 Breedte topplankje van de fok

49 Breedte halve hoogte grootzeil

50 Besturing aantal kanalen

52 Aangrijpingspunt onderkant topdiamantverstaging tot het meetpunt

53 Aangrijpingspunt bovenkant topdiamantverstaging tot het meetpunt

55 Hart r.v.s. voordekbeslag tot voorkant plexiglas.

56 Bovenkant plexiglas fokkenboom

57 Voorkant plexiglas fokkenboom

58 Achterkant plexiglas fokkenboom

59 Bovenkant plexiglas giek, haaks op de voorkant

60 Voorkant plexiglas giek

61 Hoogte afschuining achterkant plexiglas giek

62 Afschuining onderkant plexiglas giek

63 Onderkant plexiglas giek, haaks op de voorkant

Min       Max

1895     1900

330        340

700        720

270        275

100        105

355        360

15          18

147        153

12.0       12.5

18.5

1565     1580

1040     1065

29          31

970       1000

130       140

155       165

715       975

170       190

100       270

100       130

1110      1130

630        650

2140     2160

125       135

130       130

980       1000

480        500

300        340

180        220

1450     1460

1700     1710

960       1000

6            12

270        280

45          55

205        215

75          85

52          60

1945     1955

40

2010     2020

2015     2025

460       470

225       235

25         35

1485     1495

1435     1445

475       485

1460     1480

250       260

10          20

315        325

              2

1280     1320

1740     1780

4           7

90         105

45         55

10         15

15         25

95        105

10         20

35         45

8           18

Tekeningen